Nowa oferta edukacyjna na Uniwersytecie Opolskim

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Nowa oferta edukacyjna na Uniwersytecie Opolskim

Medycyna, grafika intermedialna czy fizyka w kryminalistyce, to tylko niektóre z kierunków i specjalności, jakie oferuje Uniwersytet Opolski na najbliższy rok akademicki. Wiele z nich prowadzona jest w języku angielskim.

Wydział Filologiczny przygotował bogatą ofertę na kierunku kulturoznawstwo. Specjalność Fashion kultura i promocja to propozycja dla wszystkich, którzy interesują się modą czy dziennikarstwem modowym. Student uczy się również organizowania eventów, budowania marki. Absolwent może pracować w redakcjach pism poświęconych modzie, agencjach konsultingowych zajmujących się modą, a także w działach marketingu firm odzieżowych i kosmetycznych.

Kolejną propozycją jest Kultura audiowizualna z performatyką. Nauka łączy się tu z warsztatami praktycznymi, oferta skierowana jest do osób zainteresowanych profesjonalną realizacją działań społeczno-kulturalnych i pracą w instytucjach kultury.

Menadżer kultur mniejszościowych jest specjalnością dającą ogólne wykształcenie humanistyczne, połączone z wiedzą z zakresu tradycji i dziedzictwa kulturowego, przygotowujące do pracy w środowiskach niejednolitych etnicznie.

Kultura cyfrowa to odpowiedź na wszechobecne zjawisko technologii cyfrowej. Absolwent zbywa wiedzę z zakresu medioznawstwa, filmoznawstwa, teatrologii, ludologii, antropologii cyberkultury, uczy się projektowania przy pomocy cyfrowych narzędzi, przygotowuje się do organizacji wystaw multimedialnych oraz wystaw sztuki nowych mediów.

Kultura i zdrowie to specjalność, która pozwala na profesjonalne zajmowanie się współczesnym rynkiem prozdrowotnym i okołomedycznym, kulturą fitness i trendami aktywnego wypoczynku, od kultury uzdrowiskowej poczynając, a na sportach ekstremalnych skończywszy.

 Na kierunku filologia polska pojawia się specjalność: Humanistyka interaktywna. Głównym celem zajęć jest rozwijanie kompetencji dziennikarskich, krytyczno-artystycznych oraz edytorskich. Kolejna propozycja  to Komunikacja wizerunkowa i promocyjna– absolwenci będą specjalistami potrafiącymi dobrze współpracować z mediami, znającymi narzędzia komunikacji promocyjnej, dbającymi o etykę i etykietę zachowań w komunikacji interpersonalnej. Mogą być rzecznikami prasowymi oraz doradcami wizerunkowymi.

Kierunek: English Philology uruchamia  – na specjalności Business English – specjalizację Business English in a manufacturing company . Absolwent tej specjalności posługuje się językiem angielskim na poziomie C2. Studenci, którzy uzyskają tytuł magistra na specjalizacji Business English in a manufacturing company znajdą zatrudnienie w działach zajmujących się planowaniem, zarządzaniem produkcją i projektami czy logistyką.

 Absolwent kierunku Деловой русский язык  (zajęcia prowadzone w języku rosyjskim) posiada wiedzę z językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, ale także nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych Polski, krajów słowiańskich i krajów Europy Zachodniej. Zdobywa wiedzę z podstaw informatyki, komunikowania się w języku polskim, rosyjskim i angielskim/niemieckim. Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w przedsiębiorstwach, biurach podróży, redakcjach czasopism, biurach tłumaczeń, środkach masowego przekazu, instytucjach naukowych i uczelniach.

 Specjalność filologia słowiańska zapewnia absolwentowi zdobycie kompetencji z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii i kultury języka rosyjskiego lub czeskiego. Nabyte umiejętności umożliwiają podjęcie  pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism i mediach elektronicznych, biurach tłumaczeń, turystyce, instytucjach naukowych i uczelniach oraz w sektorze usług.

Po studiach germanistik I i II stopnia absolwent posługuje się językiem niemieckim na poziomie C1, a nabyte umiejętności pozwalają mu na podjęcie pracy w wydawnictwach, czasopismach, instytucjach kulturalnych oraz w sektorze usług. Natomiast po studiach II-go stopnia absolwent posługuje się biegle niemieckim na poziomie C2 i może podjąć pracę jako nauczyciel na wszystkich etapach edukacji, w wydawnictwach, redakcjach czasopism, w instytucjach kulturalnych, regionalnych ośrodkach badawczych oraz w sektorze usług wymagającym zaawansowanej znajomości języka niemieckiego i kultury krajów niemieckojęzycznych.

Język angielski w turystyce pozwala nie tylko na opanowanie języka angielskiego na poziomie C1, ale i przygotowuje absolwenta do pracy w szeroko pojętej turystyce oraz instytucjach i firmach prywatnych wymagających znajomości języka obcego oraz zasad organizacji ruchu turystycznego.

Natomiast specjalność język biznesu kształci do pracy w przedsiębiorstwach, biurach podróży, redakcjach czasopism, biurach tłumaczeń, środkach masowego przekazu, instytucjach naukowych i uczelniach oraz w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego i angielskiego/niemieckiego, a także orientacji w problematyce ekonomicznej.

 Języki obce w dyplomacji  to specjalność, po której absolwent posługuje się językiem angielskim i rosyjskim, przygotowywany jest do wspierania wyższej kadry biznesowej, polityków oraz przedstawicieli administracji państwowej w prowadzeniu wszelkiego rodzaju negocjacji z międzynarodowymi partnerami – negocjacji wymagających znajomości obowiązującego protokołu dyplomatycznego i kontekstów polityczno-ekonomicznych.

Po ukończeniu specjalności języki obce w sektorze usług absolwent włada dwoma językami – rosyjskim lub czeskim oraz angielskim na poziomie C1, a w zależności od wybranej przez siebie specjalności, posiada wiedzę z obsługi ruchu turystycznego, logistyki i HR oraz handlu i administracji.

 Język polski od podstaw, z językiem niemieckim to studia adresowane do obcokrajowców, którzy chcą władać płynną polszczyzną na poziomie C1 oraz językiem niemieckim na poziomie B2.W zależności od wybranej specjalizacji absolwenci są przygotowani do pracy zawodowej w przedsiębiorstwach działających w Polsce i na rynkach zagranicznych lub w instytucjach kulturalnych promujących różne formy kontaktów między państwami.

 Logopedia z językiem polskim, nauczycielska to kierunek umożliwiający podjęcie pracy w szkołach podstawowych – jako nauczyciel języka polskiego oraz prowadzenie terapii logopedycznej.

Specjalność Polish Studies pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, opanowanie języka angielskiego na poziomie C1 i języka polskiego na B1.Absolwent potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację podstawowych wytworów europejskiego obszaru kulturowego w odniesieniu do zjawisk językowych, w tym do kognitywnych uwarunkowań użycia języka z zastosowaniem metod właściwych dla refleksji humanistycznej.

Filologia angielska – translation studies, absolwent posługuje się językiem angielskim na poziomie C2, co pozwala podjąć mu pracę w biurach tłumaczeń czy wydawnictwach.

 Zarządzanie w instytucjach kultury uczy zasad funkcjonowania różnych instytucji kulturalnych oraz zarządzania nimi w warunkach gospodarki rynkowej. Absolwent zna techniki negocjacji, zasady kampanii reklamowych, pozyskiwania sponsorów. Uzyskuje także przygotowanie oraz doświadczenie zawodowe (w ramach zajęć praktycznych w instytucjach kulturalnych) do podjęcia pracy w różnych obszarach i sferach życia kulturalnego

Kierunek studiów: ekonomia (na Wydziale Ekonomicznym) proponuje dwie specjalności prowadzone w języku angielskim. Pierwszą z nich jest International Business, która kształci międzynarodowych liderów biznesu, uczy nie tylko zasad ekonomii, ale i wyposaża w wiedzę międzykulturową, co pozwala doskonale odnaleźć się na rynku i w zespole międzynarodowym. Kolejna specjalność to Sustainable Development , której absolwent zyska wiedzę na temat podstaw zrównoważonego rozwoju systemów społecznych i gospodarczych oraz ich relacji z otoczeniem.

Kierunek lekarski to studia oparte na najnowocześniejszych technologiach, prowadzone w relacji mistrz - uczeń, z wykorzystaniem doskonałej bazy dydaktycznej. Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu lekarza. Studia na kierunku lekarskim Uniwersytetu Opolskiego prowadzone będą w roku akademickim na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym, a od roku akademickiego 2018/2019 na nowym Wydziale Medycyny i Nauk o Zdrowiu.

Paleobiologia – to specjalność na kierunku biologia (Wydział Przyrodniczo-Techniczny), prowadzona w języku angielskim. Jest odpowiedzią na ogromne zainteresowanie studentów zagranicznych, szczególnie z Belgii, Holandii i Niemiec, którzy każdego roku biorą udział w pracach terenowych, organizowanych na Opolszczyźnie przez Pracownię Paleobiologii i Europejskie Centrum Paleobiologii UO. Umiędzynarodowienie specjalności paleobiologia umożliwi studentom z Polski edukację w gronie studentów zagranicznych oraz uczestniczenie w zajęciach prowadzonych także przez zagranicznych specjalistów.

Rolnictwo  i agroturystyka . Absolwenci będą posiadać wszechstronne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstw rolnych, także na zasadach rolnictwa ekologicznego. Mogą również znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach prowadzących działalność rolniczą, a także w instytucjach z otoczenia rolnictwa oraz w szkolnictwie, administracji państwowej lub samorządowej.

Kształcenie odbywa się w dwóch specjalnościach (wybór specjalności po 5 semestrze) :

- Ochrona agrocenoz

- Rolnictwo ekologiczne i agroturystyka

Na kierunku biotechnologia pojawia się specjalność: biotechnologia żywności i leków . Absolwenci przygotowani są do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych. Mają możliwości zatrudnienia w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych. Potrafią komunikować się w obszarze problemowym technologii żywności i żywienia człowieka w języku polskim i angielskim na poziomie B2+, co umożliwia im podjęcie pracy zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Biotechnologia medyczna przygotowuje absolwenta do pracy we wszystkich typach laboratoriów badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, firmach przemysłu biotechnologicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego oraz firmach projektujących systemy diagnostyczne i terapeutyczne i wytwarzających suplementy diety, a także żywność funkcjonalną. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy również w ośrodkach medycyny regeneracyjnej, ośrodkach bioinformatyki i biostatystyki.

Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki UO oferuje kierunek fizyka w kryminalistyce . Student zdobędzie wiedzę z zakresu fizyki, biofizyki, informatyki i chemii, umożliwiającą biegłe posługiwanie się nowoczesnymi technikami kryminalistycznymi, ze szczególnym naciskiem na przestępstwa internetowe i teleinformatyczne. Absolwent będzie mógł pracować w zakładach kryminalistyki oraz cywilnych laboratoriach wykorzystujących nowoczesny sprzęt analityczny i diagnostyczny.

Wydział Chemii uruchamia kierunek chemia i analityka żywności, który oferuje dwie specjalności: analityka żywności i dietetyka. Absolwent specjalności  analityka żywności  będzie przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym, rolno-spożywczym, w laboratoriach chemicznych, zakładach przetwórczych i usługowych zajmujących się otrzymywaniem, przetwarzaniem oraz utylizacją żywności. Natomiast studenci specjalności  dietetyka zdobytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne będą potrafili wykorzystywać w ocenie prawidłowości odżywiania się – w kontekście jakości i ilości spożywanych pokarmów o zdefiniowanym składzie chemicznym.

Kolejna specjalność Wydziału Chemii to biological chemistry, prowadzona w języku angielskim, która przygotowuje do pracy w firmach farmaceutycznych i laboratoriów analitycznych pracujących na rzecz rolnictwa i ochrony środowiska.

Kierunek Historia i Teraźniejszość 40+  to propozycja dla osób aktywnych zawodowo. Zajęcia będą się odbywać w systemie popołudniowym, kilka razy w tygodniu. W zależności od obranej specjalności program rozszerzany będzie o np.: historię sztuki, pedagogikę, psychologię, socjologię, co pozwoli na  opanowanie wiedzy z zakresu historii i wiadomości o świecie współczesnym,  ze szczególnym uwzględnieniem zależności aktualnych zjawisk od wydarzeń historycznych. Absolwent uzyskuje dyplom licencjata.

Na Wydziale Teologicznym pojawia się kierunek Turystyka i kultura śródziemnomorska, który przygotowuje do pracy w szeroko pojętej turystyce, w ramach dziedzictwa kulturowego krajów należących do obszaru Bizancjum (od IV do XVI w.), a dzisiaj stanowiących kraje wschodniej części terenów basenu Morza Śródziemnego, częściowo okalających także Morze Czarne. W ramach proponowanej specjalności student zapoznaje  się ikonopisarstwem. Zdobywa wiedzę turystyczną o krajach Bliskiego Wschodu, a także o ich kulturze.

 

.