Komunikat Kwestora Uniwersytetu Opolskiego

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Komunikat Kwestora Uniwersytetu Opolskiego

Komunikat Kwestora Uniwersytetu Opolskiego

1/XII/2017 z 29 grudnia 2017 r.

 

Dotyczy: Stosowania 50 % stawki kosztów uzyskania dla przychodów uzyskiwanych przez Pracowników Uniwersytetu Opolskiego z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi w związku z działalnością badawczo-rozwojową oraz naukowo-dydaktyczną

  

Od 01 stycznia 2018 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy prawa podatkowego mające potencjalnie wpływ na dopuszczalny zakres stosowania 50% stawki podatkowych kosztów uzyskania do przychodów z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi przez twórców (Pracowników Uczelni).

Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt. 3 w związku z art. 22 ust. 9b pkt.2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.), od 01 stycznia 2018 r. koszty uzyskania przychodów w wysokości 50 % uzyskanego przychodu z tytułu korzystania lub rozporządzania przez twórców (Pracowników UO) prawami autorskimi, określa się jedynie dla przychodów z tytułów wymienionych w tej ustawie, tj. m. in.: działalności badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej.

Powołana zmiana przepisów podatkowych, celem uniknięcia sprzeczności postanowień aktów wewnętrznych UO z bezwzględnie obowiązującymi przepisami ustawy podatkowej, uzasadnia konieczność odstąpienia od stosowania od 01 stycznia 2018 r. postanowień Uchwały Senatu UO nr 94/2008-2012, podjętej na posiedzeniu Senatu UO 28 października 2010 r. w sprawie stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów przez nauczycieli akademickich ze stosunku pracy w Uniwersytecie Opolskiem.

Zasadnym staje się przyjęcie przez Senatu UO nowych zasad stosowania przedmiotowych preferencji podatkowych uwzględniając znowelizowane przepisy prawa podatkowego, które potencjalnie skutkować będą koniecznością dokonania odpowiednich zmian w umowach o pracę i złożenia przez pracowników (twórców) oświadczeń o wykonywaniu prac stanowiących przedmiot prawa autorskiego, związanych z działalnością, o której mowa w art. 22 ust 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym informuję, że na podstawie decyzji JM Rektora UO, podjętej po przedstawieniu rekomendacji przez kwestora UO na Posiedzeniu Kolegium JM Rektora UO przy udziale dziekanów wydziałów w dniu 20 grudnia 2017 r., wynagrodzenia za styczeń 2018 r., pracowników UO, którzy złożyli oświadczenia o korzystaniu lub rozporządzaniu prawami autorskimi, zostanie naliczone bez ich uwzględnienia.

Powyższe skutkować będzie naliczeniem w styczniu 2018 r. wyższych  zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, niż miałoby to miejsce w przypadku braku powołanej noweli ustawy podatkowej i tym samym utrzymaniem w mocy złożonych przez pracowników oświadczeń. Z kolei zwiększenie zaliczek na podatek dochodowy, skutkuje obniżeniem o tę samą wartość wynagrodzeń przekazywanych Pracownikom UO po potrąceniach.   

.